Odber pôdnych vzoriek pre agrochemické skúšanie pôd (ASP)

ÚKSUP vydal v r. 2008 našej spoločnosti
POVERENIE číslo : AVR/03/2008,
ktorým poveruje spoločnosť AGRARIS, s.r.o.
výkonom odberu pôdnych vzoriek na ASP.

Poľnohospodársky podnikom zabezpečujeme odber pôdnych vzoriek pre ASP

 • agrochemické skúšanie pôd (ASP) upravuje Zákon č. 136/2000, ktorý ukladá podnikateľom v poľnohospodárstve povinnosť
  po vyzvaní a podľa pokynov ÚKSUP-u vykonať alebo zabezpečiť odber pôdnych vzoriek.
 • odber vzoriek vykonávame ručne - sondážnymi tyčami, v zmysle Zákona č. 136/2000, Vyhlášky 151/2016 a Metodických pokynov ÚKSUP-u.
  Každá vzorka sa skladá minimálne z 30 vpichov odobratých v pravidelných intervaloch z odberovej trasy
 • pri odbere vzoriek používame na navigáciu po celej odberovej trase GPS, čo umožňuje v budúcnosti urobiť opakovaný odber z tej istej odberovej trasy
 • odobraté vzorky sú vysušené, rozdrvené a preosiate na sitách 2 mm, vzorky zabalíme a označíme podľa Metodiky ÚKSUP-u
 • spracujeme dokumentáciu potrebnú pre odovzdanie vzoriek na ÚKSUP (tabuľky, mapy)
 • po obdržaní výsledkov ASP je spracujeme mapu zásobenosti živín (pH, P, K, Mg ...)

Technické vybavenie

 • sondážne tyče
 • GPS prístroje : Trimble, Leica, Garmin
 • Softvér : TopoL Digit, Digiterra Explorer profesional, MapSource, mapové webové služby ...